Ресурси

Лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Лабораторията е създадена през 1996 г. Акредитирана е от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ с последен сертификат за акредитация № 1 ЛК от 28.10.2016 г. Лабораторията извършва калибриране на волтметри за постоянно и променливо напрежение, амперметри за постоянен и променлив ток, калибратори на постоянно и променливо напрежение, калибратори за променлив и постоянен ток, амперклещи, омметри за постоянен ток, мерки за ел. съпротивление, честотомери, измерители на индуктивност, средства за измерване на капацитет, еднофазни средства за измерване на активна мощност, средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане, термометри, резисторни и електрични термопреобразуватели, вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал, шублери, микрометри, щрихови мерки за дължина, материални мерки за дължина, електронни и механични секундомери и таймери, инсталационни тестери.

Еталонното оборудване на лабораторията е на най-високо съвременно техническо ниво. Заедно с формите на управление на качеството, прилагането на съвременни валидирани методики за калибриране, са гарант за високото качество на услугите, за което говорят и отзивите на нашите клиенти, голяма част от които извършват рекалибриране на своите средства за измерване и еталони още от създаването на лабораторията.

Калибриране на електронни и механични секундомери и таймери.

Калибриране на инсталационни тестери за измерване на импеданс, параметри на FI прекъсвачи.

Калибриране на барометри
от 500 до 1100 mbar.

Калибриране на средства за измерване на вакуум и налягане
от минус 1 до 700 bar.

Калибриране на термометри от минус 40 °С до 1100 °С      

Калибриране на средства за измерване за постоянно и променливо напрежение до 1000 V.

Калибриране на калибратори за постоянно и променливо напрежение до 1000 V.

Калибриране на калибратори за постоянен и променлив ток до 10 A.

Калибриране на омметри до 100 MOhm.

Калибриране на амперметри за постоянен и променлив ток
от 20 Hz до 100 kHz, 20 A.

Калибриране на мегаомметри до 1 TOhm.

Калибриране на амперклещи за постоянен и променлив ток до 1000 A.

Калибриране на мерки за електрическо съпротивление до 100 MOhm.

Калибриране на измерители на капацитет до 50 uF.

Калибриране на измерители на индуктивност до 100 mH.

Калибриране на честотомери.      

Калибриране на средства за измерване на активна, реактивна, и пълна мощност и енергия за постоянен и променлив ток.

Калибриране на резисторни и електрични термопреобразуватели.

Калибриране на вторични преобразуватели за унифициран електрически сигнал.

Калибриране на шублери (дълбокомери и високомери)

Калибриране на микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери)

Калибриране на щрихови мярки за дължина (ленти и ролетки)

Калибриране на материални мерки за дължина