Ресурси

Лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Лабораторията е една от първите акредитирани лаборатории от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" в България, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025.

Чрез акредитацията ние осигуряваме прецизни измервания в съответствие с най-добрите практики и генерираме увереност както в компетентността на лабораторията за издаване на надеждни резултати, с необходимите човешки и материални ресурси и опит, така и в способността ни да предоставяме услуги, адаптирани към нуждите на нашите клиенти.

Нашата лаборатория се ангажира да осигури най-доброто калибриране чрез повишено качество, отлично обслужване и осведоменост на клиентите.

Лабораторията извършва калибриране както в собствените си помещения, така и в помещенията на клиента.

Калибриране на електронни и механични секундомери и таймери.

Калибриране на инсталационни тестери.

Калибриране на барометри.

Калибриране на средства за измерване и задаване на абсолютно, положително и отрицателно налягане.

Калибриране на термометри (цифрови, аналогови, течности и инфрачервени).

Калибриране на AC/DC волтметри.

Калибриране на калибратори за AC/DC напрежение и калибратори на ток.

Калибриране на амперклещи за постоянен и променлив ток.

Калибриране на амперметри за постоянен и променлив ток.

Калибриране на омметри.

Калибриране на честотомери и генератори на честота.

Калибриране на мерки за електрическо съпротивление.

Калибриране на средства за измерване на капацитет и индуктивност.

Калибриране на резисторни термопреобразуватели и термодвойки.

Калибриране на еднофазни средства за измерване на активна мощност (ватметри).

Калибриране на вторични преобразуватели.

Калибриране на шублери (дълбокомери и високомери).

Калибриране на микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери).

Калибриране на щрихови мерки за дължина.

Калибриране на хигрометри.

Лабораторията извършва калибриране на средства за измерване извън обхвата на акредитация, по методи договорени с клиента.