Ресурси

Нотифициран орган

Унисист ООД е нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2014/32/ЕС, въведена в националното законодателство с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Органът за оценка е регистриран в NANDO под номер NB 2341.

Унисист ООД оценява съответствието на следните СИ

Групи средства за измерване и процедурите по които се оценява съответствието им в обхвата на разрешение 104–ОС(1)/02.04.2021, издадено на Унисист ООД съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ).

По процедура Модул В: ЕС изследване на типа (Приложение № 11, Раздел III от НСИОССИ)

 • Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем (MI-002)
  • Коригиращи устройства за обем към разходомери за газ.
 • Средства за измерване на термална енергия (MI-004)
  • Двойка преобразуватели на температура;
  • Калкулатор.
 • Материални мерки (MI-008)
  • Материални мерки за дължина.

По процедура Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта (Приложение № 11, Раздел X от НСИОССИ)

 • Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем (MI-002)
  • Коригиращи устройства за обем към разходомери за газ.
 • Средства за измерване на термална енергия (MI-004)
  • Двойка преобразуватели за температура;
  • Калкулатор.
 • Електромери за активна енергия (MI-003)
  • Електромери за активна енергия класове А, В, С, максимален ток Imax = 120 А.

По процедура Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта (Приложение № 11, Раздел XI от НСИОССИ)

 • Материални мерки (MI-008)
  • Материални мерки за дължина.

Цени на услуги

Цените на услугите се извършват съгласно утвърден ценоразпис, който се предоставя при поискване.

Ценоразписът включва:

 • Изготвяне план за оценяване на съответствието;
 • Преглед на комплектност на техническата документация;
 • Оценяване на техническото досие в съответствие на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на СИ;
 • Изготвяне на таблица със съществени и специфични изисквания съгласно Наредбата и хармонизираните стандарти;
 • Изпитване:
  • Тип 1 – неделими устройства
  • Тип 2 – делими устройства
 • Метрологични характеристики;
 • Въздействия;
 • Дълготрайност (стареене);
 • Съставяне на протокол за изпитване;
 • Попълване на таблица със съществените изисквания;
 • Доклад от оценяването;
 • Крайно оценяване на съответствието на база на изследването и изпитването;
 • Издаване на сертификат.