Ресурси

Нотифициран орган

"Унисист" ООД е нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2014/32/ЕС, въведена в националното законодателство с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Органът за оценка е регистриран в NANDO под номер NB 2341.

"Унисист" ООД оценява съответствието на следните СИ

Групи средства за измерване и процедурите по които се оценява съответствието им в обхвата на разрешение 104-ОС/08.06.2016 г., издадено на "Унисист" ООД съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ).

По процедура "ЕС Изследване на типа – модул В" (Приложение № 11, Раздел 3 от НСИОССИ)

 • Разходомери
  • Коригиращи устройства за обем към разходомери за газ.
 • Топломери
  • Двойка преобразуватели за температура;
  • Изчислителен блок за топломери (калкулатор).
 • Материални мерки за дължина

По процедура "Деклариране на съответствието с типа въз основа на проверка на продукта – модул F" (Приложение № 11, Раздел 10 от НСИОССИ)

 • Разходомери
  • Коригиращи устройства за обем към разходомери за газ.
 • Топломери
  • Двойка преобразуватели за температура;
  • Изчислителен блок за топломери (калкулатор).
 • Електромери за активна електрическа енергия
 • Материални мерки за дължина

Цени на услуги

Цените на услугите се извършват съгласно утвърден ценоразпис, който се предоставя при поискване.

Ценоразписът включва:

 • Изготвяне план за оценяване на съответствието;
 • Преглед на комплектност на техническата документация;
 • Оценяване на техническото досие в съответствие на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на СИ, чл. 29;
 • Изготвяне на таблица със съществени и специфични изисквания съгласно Наредбата и хармонизираните стандарти;
 • Изпитване:
  • Тип 1 – неделими устройства
  • Тип 2 – делими устройства
 • Метрологични характеристики;
 • Въздействия;
 • Дълготрайност (стареене);
 • Съставяне на протокол за изпитване;
 • Попълване на таблица със съществените изисквания;
 • Доклад от оценяването;
 • Крайно оценяване на съответствието на база на изследването и изпитването;
 • Издаване на ЕО сертификат.