Ресурси

Лаборатория за Проверка на средства за измерване

Лабораторията е създадена през 1997 г. Тя е оправомощена да извършва последваща проверка на допълнителни устройства към разходомери за газ – коригиращи устройства за обем на газ тип 1 и тип 2 и двойка преобразуватели на температура и изчислителни блокове (калкулатори) на комбинирани топломери.

Лабораторията е сред водещите в страната благодарение на персонал с доказана техническа компетентност, еталонно оборудване на най-високо съвременно техническо ниво и системи за управление осигуряващи качество на предлаганите услуги.

Лабораторията извършва проверките чрез прилагането на адекватни и одобрени методики за проверка, при повишено качество, отлично обслужване и осведоменост на клиентите. Лабораторията извършва проверка както в собствените лабораторни помещения, така и в обособени помещенията извън нея, при граници на влияещи фактори, съгласно изискванията на нормативните актове и методиките за проверка.